Hoofdlijnen Beleidsplan

Statutaire doelstelling

 

De stichting stelt zich ten doel: het bevorderen, het financieren, het beheren, het ondersteunen, het begeleiden, het initiëren en stimuleren, het (doen) uitvoeren, het faciliteren en administreren, van: materiële en immateriële hulpverlening, educatie, accommodatie, ten behoeve van mannen, vrouwen en kinderen alsmede ten behoeve van soortgelijke organisaties, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Strategie

 

Om de hierboven geformuleerde doelstellingen te verwezenlijken, worden o.a. de volgende activiteiten georganiseerd:

 

• het vertrekken van informatie, in de meest uitgebreide zin
• het financieel en anderszins ondersteunen van de opleiding en vorming van personen
• het doen uitgeven en/of publiceren en het bevorderen van de uitgave van boekwerken en andere geschriften
• het publiceren van berichten
• het uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van soortgelijke organisaties

 

Afwezigheid winstoogmerk

 

Stichting InterActium heeft geen winstoogmerk en alle financiële middelen worden ingezet om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken.

 

Werving en beheer gelden

 

De activiteiten zullen gefinancierd worden door giften d.m.v. fondswerving bij particulieren en bedrijven welke (specifieke) activiteiten willen ondersteunen.

 

Beheer van vermogen

 

Stichting InterActium heeft niet als oogmerk om vermogen op te bouwen. Alle gelden worden direct aangewend aan de doelen van stichting. Als er vermogen wordt opgebouwd is dat voor doelen op de middellang termijn. Mocht dit het geval zijn, dan wordt hiertoe in de jaarrekening een bestemmingsreserve gevormd, zodat het opgebouwde vermogen inzichtelijk blijft. Onttrekkingen van de bestemmingsreserve mogen alleen plaatsvinden, indien deze zien op het doel waartoe de bestemmingsreserve is gevormd.

 

Bestedingsbeleid

 

Het bestuur maakt jaarlijks een begroting van alle inkomsten en uitgaven. De definitieve begroting wordt uiterlijk samen met het jaarverslag van het voorgaande jaar vastgesteld door het bestuur. Een boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

 

 

InterActium - Samen in Actie!

 

Enkele sponsors